hits

mai 2010

Nettet - de feiges arena

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10007588

Nettmobbing er et stadig økende problem, og unge jenter er de som er mest utsatt for denne typen trakassering. Det gjelder både slibrige kommentarer fra eldre menn, forfølgelse og regelrett mobbing fra klassekamerater og venninner.

Nettet og mobbingen er her den feiges arena. Feigingene skjuler seg bak fiktive navn og falske bilder og regelrett trakasserer og mobber andre - uten hemninger. Terskelen for å kalle andre stygge ting, spre løgner eller annet er mye lavere, og flere bruker anonymiteten som en unnskyldning for å gå alt for langt. å mobbe andre er feigt. å mobbe andre anonymt er feigt. Forskjellen er bare at de som mobber på nett er så klar over at de tråkker over en grense, at det de gjør er så skammelig og feil at de må gjemme seg når de gjør det.

Vi ser alle at vanlig folkeskikk og naturlige sperrer er enda lavere på internett enn i "den virkelige verden" Hvorfor det? Hvorfor finner noen det så naturlig å være ekstra stygg i ordbruken, slenge ekstra mye dritt om andre og bevisst gå inn for å såre andre medmennesker bare fordi det er på internettet? En stygg kommentar til ei jente på 13 år på Facebook oppleves nok som like sårende og skadelig som i skolegården. Det verste er jo også at de ordene som ytres på internett vil kunne ligge der tilgjengelig til evig tid.

Nettet er et fristed. Det betyr ikke at ikke regler skal gjelde. Vi har alle krav på personvern og at våre rettigheter ikke blir krenket. FrP legger vekt på at alle har krav på en privat sfære. At enkelte feiginger misbruker nettet til å legge ut personopplysninger om andre, bilder av andre, og krenker individets rettigheter er med på å undergrave friheten vår, og bidrar til å gi den fantastiske arenaen som internett er et dårlig rykte

Jeg ber om at alle dere som er aktive her på nett, leser og kommenterer på blogger og facebook, twitrer i vei og mener mye om masse - vær forsiktige. Ikke legg igjen folkeskikken og respekten for andre med en gang du logger på nett!

Antisemittisme i skolen

I mitt forrige blogginnlegg tok jeg opp problematikken knyttet til mobbing. Et element i denne debatten er den økende antisemittismen i Norge, også blant skolebarn.

http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/norske-joeder-drapstrues-2508971.html

Dette er et problem vi må ta på alvor. Det er vanskelig å tro at barn i grunnskolen har inngående kunnskap om situasjonen i Midt-østen, og det er derfor å anta at den motstand de eventuelt uttrykker gjennom mobbing kommer av foreldre/lærere/voksenpersoner rundt dem.

Vi som samfunn må alltid være obs på hvilke signaler vi sender til den oppvoksende generasjon. Konflikten i Midt-østen er et sensitivt og komplisert tema som vekker mange følelser i folk. Da er det viktig ikke å forenkle situasjonen og, som jeg opplever veldig mange gjør, åpenlyst fordømme og legge all skyld på den ene parten/folkegruppen. Det er "akseptert" å fordømme Israel og jødene uten noe videre forklaring.

Sammenlignet med alle de konflikter som finnes rundt på kloden er det ikke tvil om at det overfokuseres på konflikten i Midtøsten. Norske media er i tillegg svært ensidige, og man opplever nær sagt en demonisering av Israel. Det er ganske sannsynlig at dette bidrar til antisemittisme

 

Når slike holdninger er så kraftige i et samfunn smitter dette også over på barna i skolen. En har en økende grad av antisemittisme i samfunnet, både her i Norge og i Europa for øvrig, noe som nå gjenspeiler seg av grov mobbing og trakassering av jødiske barn i norske skoler. Dette er ikke tålererbart!

Jeg mener grunnlaget for forståelse og aksept for andre menneskers kultur, levesett og religion kommer gjennom kunnskap, og mener derfor det er viktig å bygge denne opp også i skolen. Religion, livssyn og etikk er viktige fagområder i utdanningen. Jeg finner det derfor skremmende at elever i videregående opplæring aktivt kan velge bort opplæring i jødedommen i faget religion og etikk.

Opplæring i islam og kristendom er obligatorisk, mens jødedom kan velges vekk. Hvorfor har skoleverket lagt opp til en slik forskjellsbehandling av religionene? Med tanke på jødenes historie og den situasjonen Europa er i, med økende grad av antisemittisme i en rekke land kan jeg ikke se en eneste logisk eller rettferdig begrunnelse for dette. Dette er med på å skape og sende ut fordommer og forskjellsbehandling av religioner, og undergraver prinsippet om religionsfrihet!

Mobbing i skolen er fortsatt like høyt

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23829.aspx

Elevundersøkelsen for 2010 viser at bråk og uro i timene har gått litt ned, mens antall barn som blir mobbet forblir uendret. Fortsatt er det nesten 8,5% av elevene som blir mobbet minst to eller tre ganger i måneden.

Dette tallet er alt for høyt. Vi kan ikke være kjent med at så mange barn og unge blir utsatt for jevnlig trakassering og mobbing i skolen. At antall som blir mobbet holder seg stabilt høyt viser oss at vi må igangsette tiltak Nå!

Mobbing er et samfunnsproblem, vi finner det i skolegården, i timene, på fritiden, på nett og på arbeidsplasser rundt om i hele landet. Det er en ukultur som både i dag og i fremtiden vil by på store utfordringer.

Forebygging av mobbing skjer fra barnsben av. Foreldrene er hovedansvarlige for hvilke holdninger og verdier ungene lærer fra de er små,  og i hvordan barna lærer å håndtere konflikter. Men når barna begynner på skolen har også læreren et selvstendig ansvar for barnas ve og vel i skolehverdagen. Dessverre har flere undersøkelser vist at flere lærere ser at det finnes mobbing blant elevene, men at de føler de mangler kompetanse og kunnskap til å vite hvordan de skal gripe inn for å stanse dette. Det gjør at flere lærere velger å ikke gripe inn.

Den nye lærerutdanningen settes i gang fra høsten av, og vi forventer at problematikken rundt mobbing, både avdekking, forhindring, forebygging og bekjempelse av det settes på dagsorden!

Fremskrittspartiet fremmet før jul forslag om at alle skoler i Norge skulle være pliktig til å ha et anti-mobbeprogram eller tiltaksplan mot mobbing ved sin skole. Dette nettopp for å bevisstgjøre elever og lærere om problemet og for å øke lærernes og skolelederens kunnskap om det. Dette ble nedstemt av regjeringen.

Jeg håper at denne elevundersøkelsen viser regjeringen at vidløftige og tidskrevende tiltak ikke er nok. I kampen mot mobbing viser regjeringen til at de har "satt ned utvalg", at de "skal drive tilsyn", at de "skal lage rapporter" osv. Jeg er enig i at dette er lurt, men vi må da vitterlig også klare å iverksette praktiske tiltak som hjelper dem som faktisk blir mobbet i dag!

Mobbing må slås hardt ned på! De som mobber må straffes, lærerne og skoleledelse må gis kunnskap om hvordan man skal forebygge og gripe tak i det, foreldrene må få faglig bistand i de situasjoner hvor barna er involvert og myndighetene må gjennom lovverket sørge for en bedre oppfølging av Opplæringsloven §9a - barnas rett til et godt psykososialt miljø!

Mobbing i skolen ligger stabilt høyt

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23829.aspx

Elevundersøkelsen for 2010 viser at bråk og uro i timene har gått litt ned, mens antall barn som blir mobbet forblir uendret. Fortsatt er det nesten 8,5% av elevene som blir mobbet minst to eller tre ganger i måneden.

Dette tallet er alt for høyt. Vi kan ikke være kjent med at så mange barn og unge blir utsatt for jevnlig trakassering og mobbing i skolen. At antall som blir mobbet holder seg stabilt høyt viser oss at vi må igangsette tiltak Nå!

Mobbing er et samfunnsproblem, vi finner det i skolegården, i timene, på fritiden, på nett og på arbeidsplasser rundt om i hele landet. Det er en ukultur som både i dag og i fremtiden vil by på store utfordringer.

Forebygging av mobbing skjer fra barnsben av. Foreldrene er hovedansvarlige for hvilke holdninger og verdier ungene lærer fra de er små,  og i hvordan barna lærer å håndtere konflikter. Men når barna begynner på skolen har også læreren et selvstendig ansvar for barnas ve og vel i skolehverdagen. Dessverre har flere undersøkelser vist at flere lærere ser at det finnes mobbing blant elevene, men at de føler de mangler kompetanse og kunnskap til å vite hvordan de skal gripe inn for å stanse dette. Det gjør at flere lærere velger å ikke gripe inn.

Den nye lærerutdanningen settes i gang fra høsten av, og vi forventer at problematikken rundt mobbing, både avdekking, forhindring, forebygging og bekjempelse av det settes på dagsorden!

Fremskrittspartiet fremmet før jul forslag om at alle skoler i Norge skulle være pliktig til å ha et anti-mobbeprogram eller tiltaksplan mot mobbing ved sin skole. Dette nettopp for å bevisstgjøre elever og lærere om problemet og for å øke lærernes og skolelederens kunnskap om det. Dette ble nedstemt av regjeringen.

Jeg håper at denne elevundersøkelsen viser regjeringen at vidløftige og tidskrevende tiltak ikke er nok. I kampen mot mobbing viser regjeringen til at de har "satt ned utvalg", at de "skal drive tilsyn", at de "skal lage rapporter" osv. Jeg er enig i at dette er lurt, men vi må da vitterlig også klare å iverksette praktiske tiltak som hjelper dem som faktisk blir mobbet i dag!

Mobbing må slås hardt ned på! De som mobber må straffes, lærerne og skoleledelse må gis kunnskap om hvordan man skal forebygge og gripe tak i det, foreldrene må få faglig bistand i de situasjoner hvor barna er involvert og myndighetene må gjennom lovverket sørge for en bedre oppfølging av Opplæringsloven §9a - barnas rett til et godt psykososialt miljø!

Gi barna mål!

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23765.aspx`

Nederst i denne artikkelen kan en lese at kunnskapsministeren mener det er viktig å kartlegge elevenes lese, skrive- og regnekunnskaper i overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Er dette det de legger i tidlig innsats?

Brennpunkt kom i forrige uke med sjokkerende tall og brutalt ærlige statistikker som viste hvordan det stod til med norske elever. Det var totalt nedslående. 1 av 5 elever har så dårlige lese- og skrivekunnskaper at de har problemer med å forstå en tekst - når de er 15 år gamle!

Vi har altså en elevmasse som begynner på videregående opplæring i dag hvor 20% ikke har nok grunnleggende kompetanse i lesing til at de i det hele tatt vil forstå innholdet i lærebøkene i andre fag som samfunnsfag, naturfag, religion osv. å begynne å teste ferdighetene på dette stadiet for å så sette inn tiltak blir som å sette plaster på et kulehull - desperat overlapping av langt tidligere skapte og mer dyptgående problemer.

Vi må begynne kartlegge fra dag en i skolen. Fra og med seks-åringene tropper inn skoledøren med lyst og vilje, motivasjon og læreglød skal deres faglige nivå sjekkes og tiltak og tilrettelagt undervisning igangsettes umiddelbart. Vi lærer alle på forskjellige måter og i ulikt tempo. Det er enorme forskjeller på de 6-åringene som begynner i skolen, noen leser og skriver nesten flytende, andre vet ikke hvordan en skriver en stor A. Noen lærer å lese gjennom å skrive av bokstaver fra tavla og sette de sammen, andre trenger koble bokstaver, former og bilder. Da kan vi ikke forvente at disse skal indoktrineres og stues i et klasserom og følge samme undervisningstempo og lærekurve!

Kartlegging av elevenes faglige utgangspunkt må skje med en gang, og deres rett til et tilrettelagt opplæringsløp skal ivaretas. Vi må tilrettelegge for faglig differensiert undervisning slik at elevene får undervisning tilpasset deres faglige modenhet og nivå - ikke dato for fødsel.

Det er viktig at disse gruppene er dynamiske og følger elevenes progresjon. Slik bringer en også enda et element inn i skolen - nemlig å gi elevene noe å strekke seg etter. Gi de muligheten til å strekke seg etter mål, arbeide for å oppnå noe. Alle vi mennesker trenger dette i hverdagen, enten vi er studenter, arbeidstakere, bedriftsleder, lærere eller politikere. Vi trenger noe å strekke oss etter, trenger mål og mening bak arbeidet vårt. La oss også gi barna den samme muligheten!

Uansvarlig av regjeringen

Politidistrikter underbemannes, volden øker, politiet er mindre synlig i samfunnet og har stadig færre folk til å etterforske og bekjempe kriminalitet. Samtidig har vi en situasjon hvor majoriteten av nyutdannede politifolk vil være arbeidsledige til høsten.

GALSKAP!

Storberget har flagget fanen om økt rekruttering til politiutdanningen høyt. En av hans store skrytesaker har nettopp vært å øke kapasiteten på Politihøgskolen. Da er det en skam at det ikke sørges for at disse har mulighet til å komme ut i jobb ved studieslutt. Storberget og regjeringen har frekkhetens nådegave når de skryter av å utdanne så mange dyktige politifolk, som havner direkte ut i arbeidsledighet.

Hvilke studier og hvor mange som tas opp til disse styres i stor grad av det offentlige, som igjen gjør sine endelige beslutninger basert både på studenters interesse og samfunnets behov. Jeg tror få stiller spørsmålstegn ved at flere skulle stimuleres til å velge politiutdanningen, men håper de fleste stiller spørsmål ved at staten deretter ikke tar ansvar, men sender disse rett fra skolebenken og inn i trygdekøen på nærmeste NAV-kontor!

Vi har behov for flere politifolk: synlige politifolk ute i gatene for forebygging av kriminalitet, og flere etterforskere for å drive med etterforskning av organisert kriminalitet og andre viktige oppgaver. Det er ikke manglende behov for politi som har skapt denne situasjonen, det er manglende ressurser og ineffektiv organisering. Politidistriktene og lokalsamfunnene rundt om i landet, og for ikke å snakke om Oslo politidistrikt og deres utfordringer, trenger desperat flere ansatte, men har ikke økonomiske ressurser til å ansette flere.

Slik har regjeringen skapt en situasjon hvor vi har hundrevis av nyutdannede politifolk som står uten jobb, politidistriktene er underbemannet og det sikkert blir en fin liten økning i trygdekøen på NAV til høsten.

Dette er en totalt uansvarlig politikk fra regjeringen og Storberget, og vi i Fremskrittspartiet forventer at situasjonen rettes opp i snarest!

Voldelige elever

 Tallene på antall voldsepisoder i skolen øker, situasjonen forverrer seg og utviklingen blir stadig mer skremmende. Volden i skolen, blant ungdom og generelt i samfunnet øker. Den skjer hyppigere og blir av mer alvorlig karakter.

http://www.dagbladet.no/2010/05/07/nyheter/skole/innenriks/utdanning/skolepolitikk/11620123/

Denne saken fra dagbladet viser en nær dobling av vold mot lærere på skolen i Oslo. De som utøver volden er mellom 13 og 16 år. Det skremmer meg.

Spørsmålet om hvordan en skal stanse og snu denne utviklingen må sees i sammenheng med hvordan trenden faktisk har oppstått. Og det er der utfordringen ligger - å finne årsaken.

Jeg tror ikke en kan finne en spesifikk grunn til dette problemet, det er sammensatt og har nok flere grunner. Mitt perspektiv fokuseres mest på skolen, hvilke konsekvenser denne økningen får for kvaliteten i skolen og den videre utviklingen av fremtidens studenter og arbeidstakere.

Jeg tør ikke en gang tenke på hvordan læringsmiljøet i en klasse blir totalt ødelagt og svekket når hovedutfordringen til læreren ikke er å lære elevene algebra, men å unngå å bli angrepet av elevene!

Et steg i riktig retning er å opprette et eget klasse og/eller skoletilbud for de elevene med atferdsvansker. Er du 13 år og banker læreren din - ja da har du store utfordringer knyttet til oppførsel og bør således fjernes fra det ordinære skoletilbudet. Da bør eleven heller få anledning til å være i en egen klasse/egen skole hvor de ansatte har kompetanse for hvordan en takler slike utfordringer og faglig helsepersonell følger de opp på en annen måte. Slik får lærerne i det ordinære skoletilbudet konsentrert seg om jobben sin, nemlig kunnskapsformidling, resten av elevene i klassen får et trygt og godt læringsmiljø og eleven med problemet selv får bedre faglig oppfølging og hjelp med sitt problem. Dette er politikk FrP har tatt til orde for flere ganger - dessverre uten videre gjennomslag.

Problemet med denne utviklingen er jo at ingen stanser den! Toleransen for slik oppførsel og den stilletiende aksepten en har sett de siste årene med økende vold i klasserommet er jo å gjøre disse barna en enorm bjørnetjeneste som kan få store konsekvenser. Både fordi eleven går glipp av mye verdifull skolegang og kunnskap, og fordi de som utagerer på en slik måte uten å bli stanset har mye større fare for å ende opp i en kriminell løpebane senere.

Ro og disiplin er en mangelvare i dagens skole. Vi i Fremskrittspartiet har gjentatte ganger tatt til orde for at dette er et område som må forbedres, men vi taler for døve ører. I høst var jeg på skolepolitisk konferanse arrangert av KS og en av foredragsholderne la her vekt på denne utfordringen. Hun fortalte at hun som nyutdannet lærer tredte inn som lærer i grunnskolen og fikk totalt sjokk - i skolens ganger pågikk det navnekalling, banning, småkrangling og tendenser til vold blant elevene. Lærerne som arbeidet der fra før lukket øyne og øre og gikk gjennom gangene uten å stanse denne oppførselen.

Jeg mener også lærerne har et ansvar for å ta tak i slik oppførsel på skolen og irettesette barna fra en tidlig alder. Det må være nulltoleranse for dårlig oppførsel og tas tak i umiddelbart. Vi kan ikke lukke øynene for slik atferd fra tidlig alder da problemet da vil kunne videreutvikle og forverre seg!

Barn trenger grensesetting. Noen får dette hjemme, andre ikke. Skolen er en arena som skal lære elevene både grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og faglig kunnskap, men har også et dannelsesaspekt bak seg. Ofte kan foreldrene være uvitende om sitt barns oppførsel; de kan gjerne være veloppdragne englebarn hjemme og utagere på en uakseptabel måte på skolen. Lærerne må umiddelbart slå ned på dårlig oppførsel og bør ha plikt til å rapportere denne til foreldrene.

Tidlig innsats gjelder ikke bare på det faglige nivå - det gjelder også på å forebygge senere voldelig atferd!